The communist Party of China Jinan Tianqiao district a new session of district committee leadership

2022-05-28 0 By

On the afternoon of February 19, the first plenary meeting of the 13th CPC Tianqiao District Committee of Jinan was held.Elected members, secretary and deputy secretary of the 13th CPC Standing Committee of Tianqiao District, Jinan.Members of the 13th Standing Committee of tianqiao District Committee of the COMMUNIST Party of China (CPC) : Han Wei, Zhang Qingguo, Zhao Bo, Li Guohua, Qu Jingpeng, Zhou Xiaojun, Li Shengli, Jiang Xuping, Wang Xin (female), Zhou Hongwen (female), Wang Dedong